Postopek vpisa v VVZ Slovenj Gradec vodi Urška Repnik, svetovalna delavka. Dosegljiva je na kontaktne podatke, večinoma med 11. in 14. uro.

Javni vrtec vpisuje in sprejema otroke na podlagi oddane Vloge za vpis v vrtec vse leto, sprejem je možen s prvim v mesecu. Enkrat letno poteka v vrtcu REDNI VPIS V VRTEC, na podlagi katerega oblikujemo oddelke za naslednje šolsko leto (od 1. 9. dalje). Redni vpis poteka v našem vrtcu meseca marca.

Vlogo za vpis otroka v vrtec za tekoče šolsko leto 2023/24 (VLOGA ZA VPIS 2023-24) lahko oddate do 15. 7. 2024.

ŠOLSKO LETO 2024/2025

REDNI VPIS JE POTEKAL od 4. 3. 2024 do 14. 3. 2024.

Vlogo za vpis otroka v vrtec za novo šolsko leto 2024/2025 (VLOGA ZA VPIS 2024-25) lahko oddate osebno na upravi vrtca ali v svetovalni službi ali po pošti na naslov: VVZ Slovenj Gradec, Maistrova ulica 2a, 2380 Slovenj Gradec.

Starši lahko vpišete otroke v naslednje enote:

 • enota Maistrova– vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • oddelek Sele– vpis možen za otroke stare od 3 do 6 let,
 • enota Mislinja – vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • oddelek Dolič – vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • enota Šmartno– vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • enota Legen – vpis možen za otroke stare od 2 do 6 let,
 • enota Pameče – vpis možen za otroke stare od 2 do 6 let,
 • enota Podgorje – vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • enota Celjska – vpis možen za otroke stare od 1 do 3 leta.

Pogoji za sprejem otroka v vrtec:

 • starost otroka najmanj 11 mesecev,
 • starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela,
 • zdravniško potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, iz katerega je razvidno, da je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (51.a člen ZNB).

Za otroke, ki s 1. 9. 2024 še ne izpolnjujejo zakonsko predpisanih pogojev za sprejem v vrtec ali bodo zamudili redni vpis, naj starši oddajo vlogo čimprej oz. najkasneje do 31. 8. 2024.

Predvidoma je v mesecu septembru ponovno seja Komisije za sprejem otrok, ki odloča o vlogah prispelih do seje komisije. Komisija sestavi prednostni vrstni red za sprejem otrok med šolskim letom (v primeru prostih mest, izpisov ali odprtja novega oddelka tekom šolskega leta).

Odločanje o sprejemu otrok v vrtec

Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok v posamezno enoto ravnateljica vrtca. V primeru, da je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.

Delo komisije za sprejem otrok

Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku rednega vpisa novincev. Komisija obravnava vloge za enote, v katerih so starši oddali več vlog kot je prostih mest za novo šolsko leto.

Prednost pri sprejemu v vrtec imajo:

 • otroci s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi ali individualni načrt pomoči in
 • otroci, za katere so vlagatelji predložili potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine (mnenje CSD o ogroženosti družine).

Za preostale vpisane otroke komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila.

Kriteriji za sprejem otrok v vrtec

Zap. št.

Kriteriji

Število točk

1.

Stalno prebivališče – upošteva se ena izmed variant (priloga potrdilo o stalnem prebivališču)   
  a ) Otrok in oba starša imajo stalno prebivališče  
  v MO Slovenj Gradec ali Občini Mislinja

31

  b) Otrok je prijavljen pri staršu, ki ima stalno prebivališče  
  v MO Slovenj Gradec ali Občini Mislinja

31

  c) Otrok tujcev, ki ima skupaj vsaj z enim od staršev stalno ali začasno  
  prebivališče v MO Slovenj Gradec ali Občini Mislinja in je

31

  vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v RS  
  d) Otrok nima stalnega prebivališča v MO Slovenj Gradec  
  ali v Občini Mislinja

0

2.

Zaposlenost staršev – upošteva se ena izmed variant
  a) Zaposlena sta oba starša ali starš enoroditeljske družine  
  (potrdilo o enoroditeljski družini)

8

  b) Zaposlen je en starš, drugi je nezaposlen

4

  c) Zaposlen je en starš, drugi ima status študenta, dijaka ali kmeta  
  (potrdilo o statusu)

8

  d) Oba starša imata status študenta, dijaka ali kmeta  
  (potrdilo o statusu)

8

  e) Samo eden od staršev ima status študenta, dijaka ali kmeta,  
  drugi je nezaposlen (potrdilo o statusu)

4

  f) Oba starša sta nezaposlena

0

3.

Število vključenih otrok v vrtec  
  a) Družina že ima v vrtec vključenega katerega otroka in bo  
  v vrtcu ostal tudi prihodnje šolsko leto

7

  b) Istočasen sprejem dveh otrok iz družine, sprejem dvojčkov

7

  c) Istočasen sprejem treh ali več otrok iz družine, sprejem  
  trojčkov, četverčkov…

13

4.

Število otrok v družini  
  a) 1

3

  b) 2

4

  c) 3

5

  d) 4

6

  e) 5 ali več

7

5.

Drugo  

 

a) Otrok je bil v preteklem šolskem letu ob rednem vpisu na  

 

čakalni listi za sprejem v vrtec, ki ga je izdelala komisija za

14

 

sprejem otrok in celo leto ni bil sprejet v vrtec  
  b) Otroku je odložen vpis v osnovno šolo

19

V primeru, da ima več otrok enako število točk, se lahko ob predložitvi ustreznega potrdila upoštevajo tudi dodatni kriteriji, in sicer:

 1. Otrok je že bil sprejet v vrtec, ampak so ga starši zaradi težjih zdravstvenih težav morali izpisati (zdravniško potrdilo o daljši hospitalizaciji, operativni posegi, rehabilitacija…).
 2. Težje zdravstveno stanje v družini (zdravniško potrdilo o težji invalidnosti ali kronični bolezni staršev in sorojencev).

O ustreznosti potrdila odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec. Potrdilo ne more zvišati skupnega števila točk, lahko pa otroka uvrsti na prvo mesto med tiste, ki imajo enako število točk. V primeru, da ima še vedno več otrok enako število točk, ima prednost tisti, ki je v okviru kriterijev pod zaporedno številko 3 dosegel višje število točk, po dodatnem kriteriju pa tisti, ki je dosegel višje število točk iz kriterija pod zaporedno številko 4. V primeru, da še vedno več otrok doseže enako število točk, se upošteva starost otroka, prednost pri sprejemu ima starejši otrok. V primeru, da so starši otroka v tožbi zaradi neplačevanja oskrbnine za že vpisane otroke, se pri sprejemu novega otroka ne upošteva prednostnih kriterijev.

Otroci se vključujejo v enote vrtca s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam. Sprejem otrok v vrtec se konča, ko Svet zavoda odloči o vseh ugovorih staršev zoper obvestila o sprejemu otrok v vrtec ali o uvrstitvi na čakalni seznam. Po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih se oblikujeta dva čakalna seznama, čakalni seznam za Mestno občino Slovenj Gradec in posebej za Občino Mislinja.

Sprejem otrok v vrtec

Otroci, ki niso bili sprejeti v vrtec, so uvrščeni na čakalni seznam Mestne občine Slovenj Gradec ali Občine Mislinja (glede na to, v kateri občini ima otrok stalno bivališče). Če se po končanem postopku sprejema v vrtce v posamezni enoti sprosti mesto, vrtec glede na vpis otroka iz posamezne občine na to mesto sprejme prvega otroka iz ustreznega čakalnega seznama.

EVIDENČNI VPIS

Starši, ki zamudijo rok vpisa ali starši, katerih otroci z novim šolskim letom še ne bodo dopolnili starosti najmanj 11 mesecev (rojeni od oktobra dalje), lahko že hkrati z rednim vpisom oziroma do 31. 8., vpišejo svojega otroka evidenčno. Evidenčni vpisi se rešujejo v primeru na novo nastalih mest, in sicer tako, da se na prosto mesto sprejme otrok, ki ustreza starostni skupini, kjer se je mesto sprostilo. V primeru, da je takih otrok več, se sestane Komisija za sprejem otrok, ki tudi med šolskim letom po kriterijih pripravi prednostni vrstni red sprejema otrok v vrtec.

IZPIS OTROKA IZ VRTCA

Starši otroka praviloma vpišejo v vrtec za celo šolsko leto (od 1. 9. – 31. 8. za naslednje koledarsko leto), začasen izpis med letom ni možen. Izjemoma pa lahko starši otroka izpišejo iz objektivnih razlogov na upravi vrtca (preselitev, daljša hospitalizacija, izguba službe…). 

Starši otrok, ki gredo s 1. 9. v šolo in otrok v času poletnih počitnic ne bo več obiskoval vrtca, morate otroka izpisati. O izpisu ste dolžni obvestiti Center za socialno delo. V primeru, da šoloobveznega otroka ne boste izpisali iz vrtca in vrtca ne bo obiskoval, vam bomo morali kljub temu zaračunati poletno rezervacijo, ki znaša 35% vaše cene plačila programa (velja za otroke s stalnim bivališčem v MO SG ali O MI).

Za izpis je potrebno na upravo vrtca oddati izpolnjen obrazec – Vloga za izpis otroka iz vrtca, najmanj do 15. v mesecu pred želenim mesecem izpisa. Izpis je možen z zadnjim dnem v mesecu. Plačilo rezervacije mesta ni možno.