Obogatitvene dejavnosti so namenjene popestritvi programa vrtca in spodbujanju motivacije otrok za posamezna področja (npr. šport, jezik, glasbo, ples idr.). Izvajajo jih strokovni delavci vrtca in zunanji izvajalci. V ta namen se povezujemo z različnimi ustanovami, društvi in organizacijami v Slovenj Gradcu, Mislinji in bližnji okolici naših enot. Redno poteka sodelovanje z zdravstvenim domom (program vzgoje za zdravje), glasbeno šolo (glasbene urice), osnovnimi šolami, športno zvezo in športnimi društvi, kulturnimi ustanovami, turističnimi, gasilskimi, čebelarskimi in drugimi društvi.

Vključujemo se v lokalne (Parada učenja, Festival zebra idr.) in nacionalne projekte (Mali sonček, Predšolska bralna značka, Turizem in vrtec, Pasavček, Mladi športnik, Tradicionalni slovenski zajtrk, Rdeči noski idr.) in načrtujemo naše lastne.

Vsebina in časovni obseg obogatitvenih dejavnosti sta pogojeni s starostjo in razvojnimi značilnostmi ter potrebami in zmožnostmi otrok. Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru rednega programa vrtca v obliki delavnic v prostorih vrtca ali izven in so skladne s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce. Za otroke so brezplačne. Obogatitveni programi pomenijo dodano vrednost vsakdanjemu delu. Otrokom omogočajo, da na bolj zanimiv in interaktiven način spoznavajo družbeno in naravno okolje v katerem živijo.

 

NADSTANDARDNI PROGRAMI IN DEJAVNOSTI

URICE ANGLEŠČINE

Oddelke, v katere so vključeni otroci pred vstopom v šolo, enkrat tedensko obišče vzgojiteljica – profesorica angleškega jezika, ki jim v obliki igre predaja osnove tujega jezika. Program je brezplačen.

PLAVANJE

Za otroke, ki vrtec obiskujejo zadnje leto pred všolanjem, v sodelovanju z zunanjim izvajalcem izvedemo plavalni tečaj. Del finančnih sredstev za izvedbo plavalnega tečaja zagotovi Zavod za šport RS Planica iz nacionalnega programa Naučimo se plavati.
Preostala sredstva za izvedbo tečaja običajno zagotovita občini ustanoviteljici.

SMUČANJE
V sodelovanju z zunanjim izvajalcem za otroke, ki so v vrtec vključeni zadnje leto organiziramo tudi smučarski tečaj na bližnjem smučišču. Stroške tečaja poravnajo starši, stroške prevoza na smučišče pa običajno krijeta občini ustanoviteljici.