Specialne pedagoginje:

Mojca Marija Podstenšek, spec. pedag.

Izvajalka programa za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo – mobilna specialna pedagoginja.

E mojca-marija.podstensek@guest.arnes.si

M 041 361 055

Maša Vrečar, prof. spec. in rehab. pedagogike

Izvajalka programa za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo – mobilna specialna pedagoginja.

E masa.vrecar1@guest.arnes.si

Anja Gotovnik, prof. spec. in rehab. pedagogike

Izvajalka prilagojenega programa za otroke s posebnimi potrebami – vzgojiteljica v razvojnem oddelku.

T 02 62 09 560

Doživljajmo vsak trenutek in korak po koraku stopajmo naprej….”

DELO Z OTROKI

 • Specialno-pedagoška obravnava poteka za otroke, ki jim skladno z odločbo o usmeritvi v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali v prilagojeni program za otroke s posebnimi potrebami – razvojni oddelek, pripada dodatna strokovna pomoč.
 • Za otroke, ki so v redni obravnavi se pripravi individualiziran program dela, ki ga v sodelovanju s starši pripravi strokovna skupina vrtca, imenovana za  posameznega otroka.
 • Vsakemu otroku se omogočijo ustrezne prostorske ter časovne prilagoditve in didaktičen material, ki jih potrebuje za aktivno življenje v vrtcu.
 • Delo z otroki poteka predvsem individualno v skupini ostalih otrok, oziroma izven oddelka v posebnem prostoru.
 • Vse aktivnosti potekajo preko igre. S pestrimi vsebinami, dejavnostmi in igrami, prilagojenimi otrokovim sposobnostim, se spodbuja  razvoj otrok in sicer na tistih področjih, kjer imajo otroci težave.
 • Poudarek pri delu je krepiti in spodbujati otrokova močna področja in hkrati preko njih razvijati šibka področja razvoja.

SODELOVANJE S STARŠI

 • roditeljski sestanek,
 • skupna priprava individualiziranega programa dela,
 • pogovorne ure,
 • priložnostni pogovori,
 • občasne hospitacije staršev pri delu z njihovim otrokom,
 • izmenjava in izdelava ustreznega materiala za konkretno delo z otroki.

SODELOVANJE Z VZGOJITELJICAMI IN DRUGIMI

 • izmenjava opažanj o življenju in delu otroka v vrtcu,
 • sestava individualiziranih programov,
 • dogovarjanje o prilagoditvah, izvajanju prilagoditev, ciljih, načrtovanih za redno delo v oddelku,
 • pomoč in svetovanje vzgojiteljici, ki ima v skupini otroka s posebnimi potrebami, oziroma ob nastanku določenih težav,
 • sodelovanje s Komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • sodelovanje s Centrom za zgodnjo obravnavo Splošne bolnišnice SG,
 • sodelovanje z ravnateljico, pomočnicami ravnateljice in svetovalnimi delavkami v vrtcu.