Za organizirano uresničevanje interesa staršev, se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku v začetku šolskega leta izmed vseh staršev oddelka.

Svet staršev zavoda obravnava vprašanja, pomembna za delo v zavodu in v posamezni enoti.

Prvi sklic sveta staršev zavoda opravi ravnatelj, vse naslednje pa predsednik sveta staršev zavoda.

Svet  staršev zavoda:

  • predlaga nadstandardne programe
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitev,
  • daje mnenje k predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno varstveni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet zavoda in opravlja druge naloge skladno z zakonom

Poslovnik sveta staršev najdete na tej povezavi.